شناسه : 702794

معاونين اداري مالي وسياسي اجتماعي فرماندار يزد معرفي شدند


با حضور ائمه جمعه شاهديه،محمدآباد وزارچ دشتي معاون سياسي و رضايي معاون منابع انساني استانداري يزد،سيفي فرماندار،ميرزا رجبي به عنوان معاون اداري مالي و عسكر زاده به عنوان معاون سياسي ،اجتماعي فرمانداري يزد معرفي شدند

 

 

 

آدرس کوتاه :