شناسه : 702374

مشورت بدست آوردن بهترين عقيده وشايسته ترين نظر در رسيدن به آرمان است


به مناسبت هفته شورا ، عزيز ا...سيفي فرماندار يزد ضمن گرامي داشتن اين هفته در پيامي عنوان كرد:

با عنات به اينكه سال 90 ازسوي مقام معزز رهبري به نام سال جهاد اقتصادي نامگذاري گرديد. برنقش كليدي ومحوري شوراها تأكيد واظهار داشت مشورت يكي از مسائل مهمي است كه خداوند در قرآن كريم ضرورت ونياز به آن را با شيوه هاي مختلف بيان و عمل به آن را سفارش كرده است . ايشان هدف از مشورت را بدست آوردن بهترين عقيده و رسيدن به شايسته ترين و منطقي ترين نظريه و راه حل مسائل دانست . سيفي از شوراهاي اسلامي بعنوان يكي ا ز بركات انقلاب واركان جمهوري اسلامي ايران ياد كرد ويادآور شد جمهوري اسلامي و شوراها در يك جامعه مردمي و ديني لازم و ملزوم يكديگرند ، شوراها حلقه واسطه ونقطه اتصال بين مردم و حاكميت يك جامعه بخصوص جامعه اسلامي بوده كه راه رسيدن به آرمانهاي مقدس را روشن تر ترسيم مي كند و همين اساس نظام جمهوري اسلامي را تشكيل مي دهد . فرماندار يزد با توجه به قرآن كريم  ، اشاره كرد موضوع مشاوره در اسلام  تا انجا اهميت دارد كه در قرآن كريم سوره اي بنام شورا نام گذاري ومردم را به مشورت بايكديگر در امور امر مي كند واز ديدگاه اسلام مشورت كردن علاوه بر هدايت ، انسان را از تنگناها نيز مي رهاند ودر انجام امور نيرومند و مايه بركت و فهم انسان و درنهايت اعتلاي چامعه مي شود وي در اين پيام توجه شوراها را در حال حاضر توجه بيش از پيش به مسائل فرهنگي معطوف و اضافه كرد:

عملكرد شوراها بايد به گونه اي باشد كه زمينه مردمي بودن يك دولت را فراهم سازند و حل مسائل و معضلات شهري و روستائي با توجه به مسائل زير بنائي و تأثيرناپذيري از صاحبان ثروت و قدرت صورت گيرد.

فرماندار يزد درجاي ديگري با اشاره باينكه دوام و بقاء  هرجامعه منوط به وجود روحيه تفاهم وهمفكري درسايه مشورت است خاطر نسان كرد بايد دراين خصوص از همه استعدادهاي شهري وروستائي وبستر سازي مناسب درجهت رفع مشكلات مردم استفاده كنيم زيرا شوراهاي اسلامي بعنوان يكي از نهادهاي مردمي علاوه برنقش مهم محوري كه درحل مسائل دارند مي توانند حلقه اتصال بين مردم ودولت بوده كه همين امر يكي از فلسفه هاي وجودي شوراها در جوامع اسلامي وباعث پويائي ، پايداري وماندگاري آنهاست

فرمانداردر پايان ضمن يادآوري مجدد سال 90 بعنوان سال جهاد اقتصادي برصرورت كار مشورتي وتبادل نظرات ميان مردم ومسئولين تأكيد كرد. تصميم گيري هاي اجتماعي درحوزه هاي مختلف اقتصادي سياسي فرهنگي و... زماني دقيق تر خواهد بود كه افراد صاحب نظر بيش از پيش در سوراها حضور پيدا كرده وخدمت به مردم را سر لوحه تكليف خويش بدانند تامردم طعم شيرني خدمت را بيش از هر زمان ديگربچشند

آدرس کوتاه :