شناسه : 695465

مراسم تقدیم اعتبارنامه محمد صالح جوكارنماینده منتخب مردم یزد و صدوق


طي مراسمي با حضور دشتي معاون استاندارورئيس ستاد انتخابات استان سيفي فرماندارورئيس هيئت اجرايي وجمعي از مسئولان اعتبارنامه جوكار نماينده منتخب مردم يزد و صدوق تقديم شد.

آدرس کوتاه :