شناسه : 695797
با حضور فرماندار يزد

محمد فقيه خراساني رئيس شوراي شهر يزد شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، در جلسه اي با حضور عزيزا... سيفي فرماندار و اعضاء شورا، محمد فقيه خراساني به مدت يك سال به عنوان رئيس شوراي شهر يزد منصوب شد.
با حضور فرماندار يزد

عزيزا... سيفي در صحن علني شورا با بيان اينكه در مدت يكسال گذشته شورا عملكرد قابل قبولي برخوردار بوده است خاطرنشان كرد اعضاي شوراي شهر با يك تعامل مناسب در جهت رسيدن به مطالبات مردم در زمينه هاي فرهنگي ، عمراني ، شهري و... اقدامات خوبي انجام داده است.

فرماندار با تأكيد به اينكه شورا مي بايست در يكسال باقيمانده نهايت تلاش خود را در خدمت رساني به مردم  در برنامه كاري خود داشته باشد گفت: اتمام پروژه هاي نيمه تمام شهر و مشكلات فعلي شهر بايد در اولويت كاري شورا باشد.

سيفي افزود: سال 91 از سوي مقام معظم رهبري به نام سال توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري شده است و دراين راستا بايد همه فعاليتهاي فرهنگي ، عمراني وشهرسازي شهر در راستاي تحقق شعار معظم له برنامه ريزي شود.

وي با اشاره به ماده 13 قانون شوراها مصوب 1386 گفت: در اولين جلسه شورا به دعوت مسئولين هيأت رئيسه شورا شامل رئيس، نائب رئيس، منشي و سخنگو براي مدت يك سال انتخاب مي شوند.

سيفي در پايان با اشاره به اينكه تعامل ، همكاري و رفع مشكلات مردم مي تواند زمينه ساز حضور و مشاركت مردم در انتخابات دوره بعدي شورا باشد اظهار داشت : اگر عملكرد مسئولين مردم را از صحنه خارج كند در دنيا و آخرت همه مسئوليم.

فرماندار بيان داشت : شوراي شهر يزد در مجموع كشور عملكرد مناسبي داشته است كه وظيفه ما هم تشكر است و همه انتظار تلاش بيشتري مي باشد.

در پایان رأی‌گیری  به عمل آمده آقاي محمد فقيه خراساني  به عنوان رئیس و سخنگوي شوراي شهر يزد سيده حميده وزيري بعنوان نايب رئيس شورا ، محمد مهدي حرزاده و حميدرضا مطهريان به ترتيب به عنوان منشي و خزانه دار شورا براي مدت يكسال انتخاب شدند.

همچنين سيفي در پايان رأگيري وانتخابات اعضاي هيأت رئيسه ضمن تبريك به آقاي فقيه خراساني و آرزوي موفقيت براي ايشان از خدمات يكسال گذشته آقاي مطهريان بعنوان رئيس وقت شورا تقدير و تشكر نمود.

 

 

آدرس کوتاه :