شناسه : 698052
فرماندار يزد:

كتاب مهمترين ابزار براي به كمال رساندن انسانهاست


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،عزيزا...سيفي فرماندار به مناسبت روز كتاب و كتابخواني پيامي صادر كرد.
فرماندار يزد:

عزيزا...سيفي در اين پيام با بيان اينكه کتاب، دروازه ای به سوی جهان گسترده دانش و معرفت است آورده است: در دنياي امروز كتاب به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي به كمال رساندن انسانها مطرح است و مي تواند نقش بسزايي در پروراندن دانش و كمال آدمي باشد.

فرماندار كتاب را به عنوان مهمترين ابزار انتقال و توسعه فرهنگي دانسته و افزوده است به رغم توسعه و گستردگي فناوري هاي جديد به خصوص ارتباطات مجازي ، از كتاب به عنوان يك ابزار بزرگ در جهت انتقال باورها و ارزشهاي انساني و فرهنگي استفاده مي شود.

وي در ادامه پيام با اشاره به اينكه اسلام دين دانش ، كتاب و معنويت است تصريح نموده است اسلام در راه تحقق اهداف عاليه خود از كتاب به عنوان يك كالاي تأثيرگذار فرهنگي و معنوي نام برده و همگان را به مطالعه و كتابخواني تشويق كرده است.

سيفي در پايان ضمن گراميداشت هفته كتاب و كتابخواني خاطر نشان كرده است همه بايد با توسعه فضاهاي كتابخانه اي و فرهنگ مطالعه بتوانيم زمينه رشد و توسعه بيش از پيش استان و شهرستان را فراهم نماييم.

آدرس کوتاه :