شناسه : 699522

كانون فرهنگي اجتماعي بانوان هدي استان يزد راه اندازي شد


اين كانون به منظورارتقاع سطح بينش وآگاهي بانوان استان راه اندازي شده است . رقيه كفيل الناس مشاوربانون فرمانداري گفت اين كانون درزمينه هاي هنري شامل برگزاري كلاسهاي ،نقاشي روي پارچه ،سفره آرايي ،خياطي وآموزش شامل دوره هاي icdl،ومديريت خانواده شامل همسرداري وتربيت فرزند،واحدمشاوره درزمينه هاي حقوقي ،خانوادگي مذهبي وتربيتي را اندازي شده است .وي برگزاري اردوهاي سياحتي وزيارتي وفعاليتهاي ورزشي را ازديگر فعاليت اين كانون عنوان كرد.

اين كانون به منظورارتقاع سطح بينش وآگاهي بانوان استان راه اندازي شده است .

رقيه كفيل الناس مشاوربانون فرمانداري گفت اين كانون درزمينه هاي هنري شامل برگزاري كلاسهاي ،نقاشي روي پارچه ،سفره آرايي ،خياطي وآموزش شامل دوره هاي icdl،ومديريت خانواده شامل همسرداري وتربيت فرزند،واحدمشاوره درزمينه هاي حقوقي ،خانوادگي مذهبي وتربيتي را اندازي شده است .وي برگزاري اردوهاي سياحتي وزيارتي وفعاليتهاي ورزشي را ازديگر فعاليت اين كانون عنوان كرد.

 

آدرس کوتاه :