شناسه : 701784

كاركنان فرمانداري خون خودرابه بيماران نيازمند اهداءنمودند


صبح امروز با استقرارسازمان انتقال خون درمحل فرمانداري يزد كاركنان فرمانداري و ادارات همجوار خون خودرا به بيماران نيازمند اهداء نمودند .

صبح امروز با استقرارسازمان انتقال خون درمحل فرمانداري يزد كاركنان فرمانداري و ادارات همجوار خون خودرا به بيماران نيازمند اهداء  نمودند .
آدرس کوتاه :