شناسه : 20871088

قدرداني قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي از فرماندار يزد


قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي با ارسال نامه اي از تلاشهاي فرماندار يزد در برگزاري نشست ملي مشترك فرمانداران مراكز است انها و مديران اجتماعي و فرهنگي حوزه هاي ستاد و استانداري هاي سراسر كشور قدرداني كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،  دكتر مرتضي ميرباقري در اين نامه آورده است: با عنايت به برگزاري نشست ملي مشترك فرمانداران مراكز استان ها و مديران اجتماعي و فرهنگي حوزه هاي ستادي و استانداري هاي سراسر كشور با محوريت موضوع مشاركت هاي نهادمند اجتماعي در استان يزد، و با توجه به همكاري و تلاش صميمانه جناب عالي در برگزاري نشست مذكور و ميزباني شايسته آن فرمانداري محترم، بدين وسيله ضمن سپاسگزاري از زحمات جناب عالي، اميد است در سايه عنايت خداوند متعال همواره موفق و پيروز باشيد.
آدرس کوتاه :