شناسه : 162045006

قاب دوربین /گشت نظارت بر اصناف جهت رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت محدودیت ها با ۱۳۵ گروه
آدرس کوتاه :