شناسه : 158383352
بزرگداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در یزد

قاب دوربین /وداع تاریخی مردم یزد با سردارشهید قاسم سلیمانی
آدرس کوتاه :