شناسه : 162367701

قاب دوربین:نشست سیدمحمدرستگاری فرماندار یزد با رابطین شعب اخذ رای انتخابات ۱۴۰۰
آدرس کوتاه :