شناسه : 158720988

قاب دوربین /تداوم اجرای طرح ضدعفونی معابرومراکز عمومی روستاهای بخش مرکزی یزد
آدرس کوتاه :