شناسه : 159090079

قاب دوربین/بازدید مشترک از منطقه کشتارگاه قدیم در راستای اجرای سنت حسنه قربانی توسط فرمانداری، دامپزشکی، جهاد کشاورزی، مرکزبهداشت و اجراییات شهرداری یزد


آدرس کوتاه :