شناسه : 158974087

قاب دوربین/ بازدید فرماندار و معاون فرماندار یزد از نانواییهای شهرستان
آدرس کوتاه :