شناسه : 158962990

قاب دوربین/بازدید سید محمد رستگاری فرماندار یزد از کارگاه اشتفال افراد دارای معلولیت وزنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی
آدرس کوتاه :