شناسه : 158696250

قاب دوربین/بازدید استاندار یزد از ستاد انتخابات شهرستان یزد
آدرس کوتاه :