شناسه : 158772568
در جهت اجرای طرح فاصله گذاری هوشمنداجتماعی :

قاب دوربین/بازديد فرماندار يزد با هيئت همراه از برخی فروشگاهها و مراکز خرید سطح شهر جهت مشاهده و بررسى رعايت پروتكل هاى بهداشتى مبارزه با كرونا
آدرس کوتاه :