شناسه : 157387399
درهمایش فرماندار ان سراسر کشور:

فرماندار یزد به عنوان دبیر کمیسیون فناوری اطلاعات از کمیسیونهای نه گانه این همایش معرفی شد


درهمایش فرمانداران سراسر کشور فرماندار یزد به عنوان دبیر کمیسیون فناوری اطلاعات از کمیسیونهای نه گانه این همایش معرفی شد .

درهمایش فرمانداران سراسر کشورفرماندار یزد به عنوان دبیر کمیسیون فناوری اطلاعات از کمیسیونهای نه گانه این همایش معرفی شد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد : همایش فرمانداران سراسر کشور که در سالن ششصد نفره وزارت کشور برگزار شد "سیدمحمد رستگاری" فرماندار یزد  به عنوان دبیر کمیسیون فناوری اطلاعات از کمیسیونهای نه گانه این همایش در کنار رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک ،فناوری اطلاعات و آماروزارت کشور ومدیر کل دفتر سیاسی وزارت کشور ،گزارش کار کمیسیون را به حضار ارائه نمود .

 


آدرس کوتاه :