شناسه : 700534

فرماندار يزد: شهادت شهيد دكتر شهرياري را به مردم تسليت اما به خودش تبريك ميگوييم


به گزارش وابط عمومي فرمانداري يزد...

سيفي فرماندار يزد ترور دكتر شهرياري دانشمند ارزشمند هسته اي ايران توسط مدعيان دروغين حقوق بشر را نشانه ديگري از ذلت و استيصال غربي ها دانست و گفت كساني كه ادعاي منطق و انسان دوستيشان گوش فلك را كر ميكند امروز به آنچنان خفتي افتاده اند كه به هر نيرنگ كثيفي دست ميزنند تا ايران را از دستيابي به حق قطعي و مسلم خود منصرف كنند. اما هم خودشان ميدانند و هم تاريخ نشان ميدهد هرچه عرصه را بر ما تنگ بگيرند ما محكمتر ايستاده ايم.

فرماندار يزد ادامه داد اينگونه اتفاقات مرا به ياد دوران دفاع مقدس مي اندازد كه هرچه اوضاع سختتر ميشد رزمنده ها آبديده ترو محكمتر ميشدند و آنوقت ديگر هيچ قواي ماديي جلودار اخلاص و ايمانشان نبود. شهادت نه تنها براي ما تهديد و مانعي در رسيدن به مقاصد متعاليمان نميشود بلكه اوج افتخاري است كه هر ايراني براي خود تصور ميكند. از اينرو شهادت شهيد دكتر شهرياري را به مردم تسليت اما به خودش تبريك ميگوييم.

سيفي در پايان اظهار داشت درست است كه يك شهرياري از بين مردم ايران رفته است اما شاگردان بزرگي كه تربيت كرده و هزاران جوان غيرتمند ديگر جاي او را پر خواهند كرد تا معاندان باز هم جز رسوايي و شكست چيزي عايدشان نشود.

آدرس کوتاه :