شناسه : 701304

فرماندار يزد:رضايتمندي مردم در بخش توليد نان از اصلي ترين دغدغه فكري مسئولين استان است


    به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و يكسان سازي نرخ نان در سطح استان و به منظور بررسي موارد و مشكلات مطروحه در خصوص نحوه اجراي نرخنامه جديد نان در سطح شهرستان يزد جلسه كميسيون تعزيرات گندم و آرد و نان شهرستان با حضور كليه اعضاء در روز شنبه مورخ 4/10/89 تشكيل گرديد. ابتدا فرماندار محترم ضمن تقدير و تشكر از همكاري كليه دست اندر كاران بخش آرد و نان مخصوصا" نانوايان شهرستان بر افزايش كيفيت و نظارت بر رعايت نرخنامه هاي مصوب تأكيد نمود و افزود رضايمندي مردم در بخش توليد نان از اصلي ترين دغدغه فكري مسئولين استان است در ادامه مقرر شد نرخ واحدهاي خشكه پزي و فانتيزيها كه مورد توافق قرار گرفته جهت اجرا ابلاغ گردد. ضمنا" در خصوص دستمزد جديد كليه واحدهاي خبازي مصوب گرديد كار گروهي مركب از اتحاديه ، بازرگاني ، غله و فرمانداري تشكيل و تصميمات لازم اتخاذ و ابلاغ گردد. در ادامه مقررشد با متخلفان برخورد قانوني صورت پذيرد. همشهريان محترم ميتوانند موارد تخلف را به شماره تلفن 124يا 6251213 اعلام فرمايند. وي همكاري مردم استان در اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها بسيار خوب توصيف كرد و گفت اين قانون كه مهمترين قانون اقتصادي كشور است زمينه برقراري عدالت در جامع را رقم خواهند زد . سيفي ضمن تأكيد بر نظارت دقيق و بيشتر بر اجراي مصوبات ستاد در خصوص نان افزود ، با اجراي طرح هم بايد قيمتها دقيقا" رعايت گردد وهم كيفيت نان افزايش يابد و اگر نانوايي عليرغم تذكر توجه نكرد بايد به خاطر مردم قويا" برخورد قانوني شود. فرماندار از مردم نيز خواست پيشنهادات و احينا" درصورت مشاهده هرگونه تخلف با تلفن 124   يا با فرمانداري تماس بگيرند. اين جلسه مصوباتي به شرح ذيل داشت نرخ واحدهاي خشك پزي و فانتيزي ها تصويب و ابلاغ شد.   

 

 به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و يكسان سازي نرخ نان در سطح استان و به منظور بررسي موارد و مشكلات مطروحه در خصوص نحوه اجراي نرخنامه جديد نان در سطح شهرستان يزد جلسه كميسيون تعزيرات گندم و آرد و نان شهرستان با حضور كليه اعضاء در روز شنبه مورخ 4/10/89 تشكيل گرديد.

ابتدا فرماندار محترم ضمن تقدير و تشكر از همكاري كليه دست اندر كاران بخش آرد و نان مخصوصا" نانوايان شهرستان بر افزايش كيفيت و نظارت بر رعايت نرخنامه هاي مصوب تأكيد نمود و افزود رضايمندي مردم در بخش توليد نان از اصلي ترين دغدغه فكري مسئولين استان است در ادامه مقرر شد نرخ واحدهاي خشكه پزي و فانتيزيها كه مورد توافق قرار گرفته جهت اجرا ابلاغ گردد.

ضمنا" در خصوص دستمزد جديد كليه واحدهاي خبازي مصوب گرديد كار گروهي مركب از اتحاديه ، بازرگاني ، غله و فرمانداري تشكيل و تصميمات لازم اتخاذ و ابلاغ گردد. در ادامه مقررشد با متخلفان برخورد قانوني صورت پذيرد.

همشهريان محترم ميتوانند موارد تخلف را به شماره تلفن 124يا 6251213 اعلام فرمايند.

وي همكاري مردم استان در اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها بسيار خوب توصيف كرد و گفت اين قانون كه مهمترين قانون اقتصادي كشور است زمينه برقراري عدالت در جامع را رقم خواهند زد . سيفي ضمن تأكيد بر نظارت دقيق و بيشتر بر اجراي مصوبات ستاد در خصوص نان افزود ، با اجراي طرح هم بايد قيمتها دقيقا" رعايت گردد وهم كيفيت نان افزايش يابد و اگر نانوايي عليرغم تذكر توجه نكرد بايد به خاطر مردم قويا" برخورد قانوني شود. فرماندار از مردم نيز خواست پيشنهادات و احينا" درصورت مشاهده هرگونه تخلف با تلفن 124  يا با فرمانداري تماس بگيرند.

اين جلسه مصوباتي به شرح ذيل داشت

نرخ واحدهاي خشك پزي و فانتيزي ها تصويب و ابلاغ شد.  

آدرس کوتاه :