شناسه : 701484

فرماندار يزد: در اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها توقعات و انتظارات مردم براي افزايش كيفيت نان به جا و به حق است


 به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد جلسه كميسيون تعزيرات گندم وآرد ونان شهرستان باحضور كليه اعضاء ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 8/10/89 درمحل فرمانداري شهرستان تشكيل گرديد. سيفي فرماندار يزد در سخنان خود ضمن گراميداشت سالروز حماسه9 ديماه اظهار داشت: مردم هميشه در مسائل سياسي و مذهبي از مسئولين جلوتر حركت كرده اند و هرجا حتك حرمتي به به اعتقاداتشان صورت گرفته خود جوش و غيرتمندانه جواب دشمنان را داده اند. وي در ادامه سالروز ورود مقام معظم رهبري به استان در دوازدهم ديماه ونامگذاري اين روز به نام روز يزد را گراميداشت و گفت: تا يزد و يزدي هست ياد و خاطره آن روز در ذهنها باقي خواهد ماند. فرماندار يزد همچنين از كليه دست اندركاران اجراي طرح هدفمند يارانه ها دربخش آرد ونان تقدير وتشكر نمود وگفت  فرمانداريزد: در اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها توقعات و انتظارات مردم براي افزايش كيفيت نان به جا و به حق است و تاكيد كرد: باز هم اعلام ميكنم، براي اجراي صحيح طرح هدفمندي با نانوايان متخلف برخورد قاطع مي كنيم و اين را حق مسلم مردم يزد مي دانيم.     در پايان جلسه پس از بحث و تبادل نظر حاضرين موارد زير مصوب گرديد: 1-                       باتوجه به تخلفات مكرر چند واحد خبازي مقررشد موضوع درجلسه كميسيون نظارت مطرح ونسبت به جلوگيري از فعاليت آن واحد هرگونه اقدام لازم صورت پذيرد. 2-                       باعنايت به نامگذاري هفته جاري بعنوان هفته كيفيت نان مقررشد بروشوري درخصوص اطلاعات مربوط به افزايش كيفيت نان توسط   ارگانهاي ذيربط تهيه واطلاع رساني لازم صورت پذيرد. 3-                       مقررشد اداره كل غله نسبت به تشكيل ستاد برگزاري هفته كيفيت نان اقدام نمايد. 4-                       مقررشد روابط عمومي فرمانداري مطالب مربوط به نحوه نگهداري نان وافزايش ماندگاري نان را جهت درج درسربرگ نامه هاي اداري به كليه ادارات شهرستان ارسال نمايد. 5-                       فرمانداري يزد ضمن هماهنگي باصدا وسيماي مركز يزد نسبت به انجام مصاحبه درهفته كيفيت نان وگزارش گيري صدا وسيما دراين هفته از ارگانهاي مسئول مانند اداره كل غله ،استانداري،تعاون روستايي ،جهاد كشاورزي ،استفاده از اساتيد دانشگاه دراين هفته اقدام نمايد.    

 به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد جلسه كميسيون تعزيرات گندم وآرد ونان شهرستان باحضور كليه اعضاء ساعت 12 روز

چهارشنبه مورخ 8/10/89 درمحل فرمانداري شهرستان تشكيل گرديد.

سيفي فرماندار يزد در سخنان خود ضمن گراميداشت سالروز حماسه9 ديماه اظهار داشت: مردم هميشه در مسائل سياسي و مذهبي از مسئولين جلوتر حركت كرده اند و هرجا حتك حرمتي به به اعتقاداتشان صورت گرفته خود جوش و غيرتمندانه جواب دشمنان را داده اند.

وي در ادامه سالروز ورود مقام معظم رهبري به استان در دوازدهم ديماه ونامگذاري اين روز به نام روز يزد را گراميداشت و گفت: تا يزد و يزدي هست ياد و خاطره آن روز در ذهنها باقي خواهد ماند.

فرماندار يزد همچنين از كليه دست اندركاران اجراي طرح هدفمند يارانه ها دربخش آرد ونان تقدير وتشكر نمود وگفت  فرمانداريزد: در اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها توقعات و انتظارات مردم براي افزايش كيفيت نان به جا و به حق است و تاكيد كرد: باز هم اعلام ميكنم، براي اجراي صحيح طرح هدفمندي با نانوايان متخلف برخورد قاطع مي كنيم و اين را حق مسلم مردم يزد مي دانيم.

 

 

در پايان جلسه پس از بحث و تبادل نظر حاضرين موارد زير مصوب گرديد:

1-                      باتوجه به تخلفات مكرر چند واحد خبازي مقررشد موضوع درجلسه كميسيون نظارت مطرح ونسبت به جلوگيري از فعاليت آن واحد هرگونه اقدام لازم صورت پذيرد.

2-                      باعنايت به نامگذاري هفته جاري بعنوان هفته كيفيت نان مقررشد بروشوري درخصوص اطلاعات مربوط به افزايش كيفيت نان توسط  ارگانهاي ذيربط تهيه واطلاع رساني لازم صورت پذيرد.

3-                      مقررشد اداره كل غله نسبت به تشكيل ستاد برگزاري هفته كيفيت نان اقدام نمايد.

4-                      مقررشد روابط عمومي فرمانداري مطالب مربوط به نحوه نگهداري نان وافزايش ماندگاري نان را جهت درج درسربرگ نامه هاي اداري به كليه ادارات شهرستان ارسال نمايد.

5-                      فرمانداري يزد ضمن هماهنگي باصدا وسيماي مركز يزد نسبت به انجام مصاحبه درهفته كيفيت نان وگزارش گيري صدا وسيما دراين هفته از ارگانهاي مسئول مانند اداره كل غله ،استانداري،تعاون روستايي ،جهاد كشاورزي ،استفاده از اساتيد دانشگاه دراين هفته اقدام نمايد.

 

 

آدرس کوتاه :