شناسه : 698702

فرماندار يزد بعنوان فرمانده پايگاه بسيج شهيد اشتر زاده منصوب شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد...

امروز يكشنبه مورخ 2/8/89 سيفي فرماندار يزد با دريافت حكم از جناب سرهنگ فرزاد فرمانده حوزه 2 مقاومت شهداي اداري، فرماندهي پايگاه بسيج شهيد اشتر زاده يزد را برعهده گرفت. همچنين آقاي علي اكبرزاده بعنوان جانشيني فرمانده پايگاه انتخاب و منصوب شد.در اين مراسم بر نقش بسيجيان و پايگاهها تاكيد شد.
آدرس کوتاه :