شناسه : 156914765

فرمانداریزد سرزده از نانوایی های شهرستان بازدید کرد


فرماندار یزد بصورت سرزده از نانوایی ها بازدید و از نزدیک وضعیت نانوایی های سطح شهر ازجمله چگونگی پخت نان ساعات پخت ، رعایت بهداشت و کیفیت آرد و نان نانوایی ها را جویا شد.

فرماندار یزد بصورت سرزده از نانوایی ها بازدید و از نزدیک وضعیت نانوایی های سطح شهر ازجمله چگونگی پخت نان  ساعات پخت ، رعایت بهداشت و کیفیت آرد و نان نانوایی ها را جویا شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد؛ "سیدمحمدرستگاری " فرماندار یزدبه اتفاق کارگروه آرد و نان استان  بصورت سرزده از نانوایی های سطح شهر بازدید کرد و در جریان کیفیت آنها قرار گرفت.

در جریان این بازدیدها، کیفیت ، کمیت ،رعایت بهداشت فردی کارگران ، نوع برخورد فروشندگان با مردم ، وزن چانه های هر قرص نان با توجه به نوع نان و عدم استفاده از افزودنیهای غیر مجاز  در محل بررسی گردید.
فرمانداریزد در این بازدید بر لزوم نظارت مستمر بر نحوه پخت ، عرضه نان مناسب و بهداشت نانوایی ها از سوی دستگاه های ذی ربط تاکید نمود.

 


آدرس کوتاه :