شناسه : 698462

عمليات نصب علمك گاز درروستاهاي اكرم آبادواكرميه


با پي گيري فرمانداري وبخشداري مركزي عمليات نصب علمك گاز درروستاهاي اكرم آبادواكرميه ازتوابع بخش مركزي يزد آغاز شد بنا به اظهارات كارشناسان مربوطه ازاين پس اهالي روستاهاي فوق مي توانندازاين نعمت الهي بهره ببرند.

با پي گيري فرمانداري وبخشداري مركزي  عمليات نصب علمك گاز درروستاهاي اكرم آبادواكرميه ازتوابع بخش مركزي يزد آغاز شد بنا به اظهارات كارشناسان مربوطه ازاين پس اهالي روستاهاي فوق مي توانندازاين نعمت الهي بهره ببرند.
آدرس کوتاه :