شناسه : 703564

شوراي برنامه ريزي شهرستان يزد به رياست فرماندار و حضور نماينده يزد


شوراي برنامه ريزي شهرستان يزد با حضوراولياء نماينده مردم يزد و صدوق ،مديران و نمايندگان دستگاههاي اجرايي شهرستان،بخشدارومعاونين فرمانداربه رياست عزيزالله سيفي فرماندار يزد برگزار شد.

 

آدرس کوتاه :