شناسه : 697280

شوراهاي آموزش و پرورش شهرستان يزد در بين شوراهاي برتر استان قرار گرفت


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، فلاح زاده استاندار و رئيس شوراي آموزش و پرورش استان از فرماندار يزد تقدير كرد.

در اين تقدير نامه آمده است مشاركت در فرايند تصميم گيري و تصميم سازي موجب افزايش بهره وري در كار ، افزايش اعتماد مردم سالاري ، بالندگي انسانها ، شكوفا شدن خلاقيت  سرانجام توسعه همه جانبه مي گردد. شوراهاي آموزش و پرورش قادرند زمينه جلب و تقويت مشاركت هاي مردمي در برنامه ريزي ها و تصميم گيري هاي آموزش و پرورش را فراهم آورند.

استاندار در اين لوح ضمن تبريك كسب رتبه پنجم توسط شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد در بين شوراهاي برتر استان در سال 89 از خدمات شايسته فرماندار يزد در شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد تقدير كرد است.

آدرس کوتاه :