شناسه : 129041697

شروع ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي شهرستان يزد در حوزه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي


ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي شهرستان يزد در حوزه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، جعفري معاون سياسي و اجتماعي فرماندار يزد ضمن تاكيد بر شروع بازرسيهاي ستاد صيانت از عفاف و حجاب و حقوق شهروندي شهرستان از دستگاه هاي اجرايي طبق جدول زمانبندي ،كه از 13 مرداد ماه آغاز و تا 25 مرداد ماه ادامه خواهد داشت ، همكاري كامل دستگاه هاي اجرايي را با تيم بازرسي ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي شهرستان يزد خواستار شد.
آدرس کوتاه :