در روز يك شنبه مورخ 16/12/1388 سومين جلسه شوراي بهداشت شهرستان يزد تشكيل شد
در اين جلسه چگونگي بازديد از گلخانه هاي سطح شهر توسط واحد بهداشت حرفه اي مركز بهداشت شهرستان يزد و همكاري با جهاد كشاورزي در رابطه با صدور مجوز و استعلام از ارگانهاي ذيربط بحث شد و مقرر گرديد كار گروهي متشكل از جهاد كشاورزي –محيط زيست –اداره كار و امور اجتماعي –مركز بهداشت با محوريت فرمانداري تشكيل و معضلات و مشكلات بررسي و در طي نامه اي با ارائه راهكار مناسب به شوراي سلامت استان ارجاع گردد
با عنايت به توضيحات دكتر رودشتيان نماينده سازمان پسماند مقرر شد در اسرع وقت جلسه اي با حضور محيط زيست- سازمان پسماند- آب و فاضلاب –مركز بهداشت تشكيل و در خصوص حمل و نقل ،دفع پسماندهاي صنعتي و مكان مورد دفع و گاز هاي سمي اتخاذ تصميم گردد.
آقاي مهندس جعفري از مركز بهداشت استان در رابطه با اطلاع رساني بهداشت مواد غذايي در ويژه نامه آواي سلامت –پخش در صدا و سيماي مركز يزد روز پنج شنبه مورخ 20/12/1388 و همچنين در سايت ايسنا نيز توضيحاتي را ارائه نمودند.
و در پايان جلسه آقاي دكتر سلطاني سرپرست مركز بهداشت شهرستان در رابطه با برنامه هاي انجام شده در روز ملي سلامت مردان مورخ 6/12/1388 نيز توضيحاتي را ايراد نمودند .