شناسه : 52681060
فرماندار يزد:

سند پيشگيري از اعتياد در شهرستان بر مبناي خردجمعي تدوين شده است


فرماندار يزد در جلسه شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان يزد گفت: خوشخبتانه با همكاري دستگاه هاي اجرايي سند پيشگيري از اعتياد در شهرستان يزد تدوين شده است و در آينده اي نزديك در دستور كار اجرايي قرار خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، سومين جلسه شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان يزد به رياست فرماندار يزد و با حضور بخشدارارن مركزي و زارچ و ساير اعضاء در محل فرمانداري يزد برگزار شد.

" محمود شاكري شمسي " در اين جلسه با بيان اينكه مسائل و مباحث اجتماعي تك عاملي نيستند اظهار داشت: موضوع اعتياد به مواد مخدر يكي از چالش هاي مهم اجتماعي است كه عوامل مختلفي نظير بيكاري، فقر، مشكلات اقتصادي، کمبود امکانات تفریحی، ورزشی و آموزشی و ... در آن تأثيرگذار است.

فرماندار يزد با اشاره به رواج اعتياد در بين نسل جوان جامعه به عنوان يكي از هجمه هاي دشمنان در سال هاي گذشته افزود: مبارزه با پديده اعتياد نيازمند داشتن نگاهي جديد به آن است زيرا اعتياد نه تنها فرد و افراد پيرامون آن را تحت تأثير قرار داده بلكه در حوزه سياسي،‌ اقتصادي، علمي و اجتماعي جامعه نيز تبعات منفي در پي دارد.

وي با بيان اينكه بارها در جلسات مكرر بر امر پيشگيري به عنوان يك اصل علمي و پذيرفته شده در بحث مواد مخدر تأكيد شده است گفت: اولين نكته اي كه بايد در امر پيشگيري مدنظر قرار گيرد شناخت جامعه هدف است تا براساس اين شناخت بتوانيم برنامه هايي متفاوت را با ظرافت خاصي اجرايي كنيم.

رئيس شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان يزد تدوين سند پيشگيري از اعتياد در شهرستان يزد را مبتني بر خرد جمعي و استفاده از نظرات همه دستگاه هاي اجرايي مرتبط در امر مبارزه با مواد مخدر دانست و تصريح كرد: خوشخبتانه با همكاري دستگاه هاي اجرايي سند پيشگيري از اعتياد در شهرستان يزد تدوين شده است و در آينده اي نزديك در دستور كار اجرايي قرار خواهد گرفت.

" شاكري شمسي " در پايان خاطرنشان كرد: متأسفانه امروزه چالش بزرگ جامعه ما تغيير وضعيت الگوي و مصرف مواد مخد سنتي به صنعتي است كه ضروري است با پرهيز از بخشي نگري همه دستگاه هاي اجرايي مرتبط با تعامل بين بخشي و با یک مدیریت جهادي در راستاي مبارزه با اعتياد گام برداشته شود.


آدرس کوتاه :