شناسه : 47167119

سرپرست شبكه دامپزشكي شهرستان يزد منصوب شد


طي حكمي از سوي مديركل دامپزشكي استان يزد " هادي زارع رزديني" به عنوان سرپرست شبكه دامپزشكي شهرستان يزد منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، " علي اكبر حداد زاده " در اين حكم آورده است:

با توجه به سوابق ارزشمند و تجربيات ارزنده جناب عالي، بدين وسيله به عنوان سرپرست شبكه دامپزشكي شهرستان يزد منصوب مي شويد.

با توجه به جايگاه ويژه دامپزشكي در حفاظت از منابع دامي و ارتقاء سطح بهداشت عمومي جامعه و سلامت مردم، انتظار مي رود با بهره گيري از ظرفيت ها و توان بالفعل و بالقوه نيروها و تعامل سازنده با ساير ادارات و ارگانها نسبت به انجام وظيفه و مأموريت هاي محوله در چارچوب سياست هاي كلي، اهداف سازماني و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد موفق و مؤيد باشيد.

مدرك تحصيلي :

فارغ التحصیل رشته دکتری دامپزشکی ازدانشگاه فردوسی مشهد

سوابق پژوهشي:

دارای 3مقالهISI وچهار مقاله علمی در مجلات داخلی

تالیف یک جلد کتاب در زمینه دامپزشکی

سوابق اجرايي:

دوسال سابقه کار در شرکت پشتیبانی امور دام یزد

چهارسال به عنوان مسئول شبکه دامپزشکی بهاباد
آدرس کوتاه :