شناسه : 705059
زن خيرخويدكي

زن خيرخويدكي


يك زن خير خويدكي زميني را به مساحت 2500متر مربع جهت احداث ورزشگاه روستاي خويدك اهداء نمود.
زن خيرخويدكي
مراسم كلنگ زني ورزشگاه روستاي خويدك ازتوابع بخشداري مركزي يزد
اين مراسم باحضورفرماندارمدير كل تربيت بدني استان يزدومسئولين محلي برگزار گرديد
.
اين زمين رايك زن خير بنام سلطان دشتي خويدكي جهت احداث ورزشگاه اين منطقه محروم اهداء نموده است
ضمن اينكه مبلغ 2000000000ريال جهت ساختمان اين مجموعه ورزشي توسط خير پرداخت خواهد شد.


آدرس کوتاه :