شناسه : 705029
روزقدس

روزقدس


اسرائيل بايدازصفحه روزگار محوشود.                                                                                                                         امام خميني(ره)
روزقدس


اسرائيل بايدازصفحه روزگار محوشود.

                                                            
                                                           امام خميني(ره)

آدرس کوتاه :