شناسه : 157517311
دیدار فرماندار یزدبافرمانده سپاه الغدیر

دیدار فرماندار یزدبافرمانده سپاه الغدیر


فرماندار یزد با فرمانده سپاه الغدیردیدار و گفتگو کرد .

روزدوشنبه بیست وچهارم تیر ماه سال جاری سید محمد رستگاری فرماندار یزد باسرهنگ پاسدار رضا پورشمسی فرمانده سپاه الغدیر یزد دیداروگفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد دراین دیدار ضمن تبریک انتصاب سرهنگ پاسدار رضا پورشمسی  به سمت فرمانده سپاه الغدیر یزدبر ایجاد تعامل و همکاری بیشتر تاکید شد.


آدرس کوتاه :