شناسه : 159421511

دیدارسید محمد رستگاری فرمانداریزد با هیات مدیره ومدیریت امور شعب بانک صادرات در خصوص مسائل ومشکلات واحدهای صنعتی شهرستان
آدرس کوتاه :