شناسه : 162366367

در زارچ تعداد ۲۵ شعب اخذ رأی برای جمع‌آوری آرای مردم در نظر گرفته‌شده است


آدرس کوتاه :