شناسه : 700204

جناب آقای دکترسیدخلیل فروزان نیا


جناب آقای دکترسیدخلیل فروزان نیا انتصاب به جای جناب عالی را به عنوان ریاست بیمارستان افشار تبریک می گوییم .

جناب آقای دکترسیدخلیل فروزان نیا

انتصاب به جای جناب عالی را به عنوان ریاست بیمارستان افشار تبریک می گوییم .

آدرس کوتاه :