شناسه : 698262

جلسه هماهنگي برگزاري نمازظهرعاشوراتشكيل شد


جلسه هماهنگي برگزاري نمازظهرعاشورادرمحل ستاداقامه نمازاستان باحضوراعضاي آن برگزارگرديددراين نشست درخصوص هرچه باشكوه تر نموده اين فريضه الهي نظراتي ارايه گرديد

جلسه هماهنگي برگزاري نمازظهرعاشورادرمحل ستاداقامه نمازاستان باحضوراعضاي آن برگزارگرديددراين نشست درخصوص هرچه باشكوه تر نموده اين فريضه الهي نظراتي ارايه گرديد
آدرس کوتاه :