شناسه : 155821027

جلسه كارگروه بانوان شهرستان يزد برگزارشد.


به ریاست فرماندار یزدجلسه كارگروه بانوان شهرستان يزد برگزارشد.

به ریاست فرماندار یزدجلسه كارگروه بانوان شهرستان يزد برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزددراين كارگروه بانوان اعضاي شوراهاي اسلامي شهروروستاهاي شهرستان يزد و همچنين بانوان دهيار و نمايندگان بانوان دستگاه هاي اجرايي شهرستان حضورداشتند،ضمن تبادل نظر واستماع نقطه نظرات براي افزايش همكاري هاي متقابل بانوان فعال شهر وروستاهاي شهرستان بحث وتبادل نظرشد.
"سيدمحمد رستگاري "فرماندار در اين جلسه بر همكاري واجراي برنامه هاي مشترك وآموزش وارتقاي سطح توانمندي هاي خانوادگي واجتماعي بانوان شهرستان و برنامه هاي خانواده محور تاكيد کرد.


آدرس کوتاه :