جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان یزد بررسی شد

به ریاست فرماندار یزد واعضای شورا جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزددر این جلسه نامه های وارده به دبیرخانه شورای ترافیک بررسی وتصمیمات لازم اتخاذ گردید