شناسه : 703194

جلسه شوراي اداري شهرستان يزد باحضورنماينده تمام الاختيار رئيس جمهور آقاي سعيدي كيا در فرمانداري يزد برگزار گرديد


اهم موضوعات طرح شده ومصوبات جلسه شوراي اداري شهرستان يزد باحضور آقاي مهندس سعيدي كيا وزير مسكن وشهرسازي دراين جلسه كه ابتدا آقاي محمود عظيمي نيا فرماندار يزد به ايراد سخنراني پرداخت از مديران ورؤساي ادارات شهرستان خواست تاپيشنهاد ها وطرحهاي قابل اجراي دستگاه مربوطه خود را بااعتبارات مورد نياز درجلسه مطرح كنند وآقاي سعيدي كيا نيز اعلام نمود نبايدهمه انتظارات ونگاهها به سود نفت باشد وسرمايه گذاري وحمايت از بخش خصوص دركشور بايد بعنوان يك فرهنگ دربيايد وسپس پيشنهادها جهت مطرح كردن درجلسه كارگروه هيأت دولت ونهايتا" تصويب درجلسه هيأت دولت جمع بندي گرديد.

اهم موضوعات طرح شده ومصوبات

 

جلسه شوراي اداري شهرستان يزد باحضور آقاي مهندس سعيدي كيا وزير مسكن وشهرسازي دراين جلسه كه ابتدا آقاي محمود عظيمي نيا فرماندار يزد به ايراد سخنراني پرداخت از مديران ورؤساي ادارات شهرستان خواست تاپيشنهاد ها وطرحهاي قابل اجراي دستگاه مربوطه خود را بااعتبارات مورد نياز درجلسه مطرح كنند وآقاي سعيدي كيا نيز اعلام نمود نبايدهمه انتظارات ونگاهها به سود نفت باشد وسرمايه گذاري وحمايت از بخش خصوص دركشور بايد بعنوان يك فرهنگ دربيايد وسپس پيشنهادها جهت مطرح كردن درجلسه كارگروه هيأت دولت ونهايتا" تصويب درجلسه هيأت دولت جمع بندي گرديد.

آدرس کوتاه :