شناسه : 159398578

جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان یزد برگزار شد


به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان یزددر فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان یزد  به ریاست محمد جواد آقایی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با دستورکار برگزاری مانور عملیاتی در بازار سنتی یزد و هتل صفائیه" با حضور اعضای ستاد پیشگیری از بحران شهرستان یزد در محل فرمانداری تشکیل شد.


آدرس کوتاه :