شناسه : 700074

جلسه ستاد توانمند سازي و ساماندهي سكونتگاههاي غير رسمي برگزار گرديد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد...

جلسه ستاد توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاههاي غير رسمي شهرستان يزد راس ساعت 10 صبح روز دو شنبه مورخ 1/9/89 به رياست آقاي نقدي معاون محترم برنامه ريزي و عمراني فرمانداري يزد برگزار گرديد.

در ابتدا جلسه آقاي مهندس امجد نماينده محترم سازمان مسكن و شهرسازي ضمن قرائت صورتجلسه ستاد استاني توضيحاتي ارائه نمودند وي گفت با بررسي هاي صورت گرفته سه محله حسن آباد ، كشتارگاه و جاده فرودگاه به عنوان محله هاي هدف مشخص شده است. سپس نماينده شركت آمايشگران توسعه متوازن با توضيح چگونگي روند تهيه طرح اعتبار مورد نياز جهت اجراي پروژه را 740 ميليارد ريال در بازه زماني 10ساله عنوان نمود و اجراي اين طرح رالازمه ارتقاء سطح اين اين سه محله دانست .در ادامه جلسه دستگاه مدعو ضمن ارائه نقطه نظرات خود مشكلات اجرايي نمودن اين طرح را بيان نمودند ضمنا تعدادي از دستگاه ها با اشاره به  عدم هماهنگي مشاور با دستگاه در تعيين پروژه ها اجرايي بودن طرح را دور از انتظار دانستند.در پايان معاون محترم برنامه ريزي و عمراني فرماندار  طي سخناني ازدستگاه ها ومشاور طرح خواستند تا برابر دستور العمل  ستاد توانمند سازي وساماندهي سكونتگاههاي غير رسمي استاني عمل نموده و نظرات خود را براي ارتقاء طرح و چگونگي اجرايي نمودن آن به دستگاه استاني خود و دبير خانه ستاد شهرستان ارسال نمايند و همچنين از مشاور طرح خواستند تا با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط در راستاي اجرايي نمودن اين طرح مطالعات بيشتري انجام دهد.

آدرس کوتاه :