شناسه : 692513

جلسه ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي شهرستان يزد تشكيل شد


جلسه ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي شهرستان يزد با حضور مسئولين ادارات در روز پنج شنبه مورخ 20/12/1388 ساعت 8 صبح در محل سالن دبيران فرمانداري تشكيل و در جهت خدمات رساني  بهتر به مسافرين نوروزي و نظارت هاي لازم در اين ايام تصميمات لازم اتخاذ گرديد.                                                       

جلسه ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي شهرستان يزد با حضور مسئولين ادارات در روز پنج شنبه مورخ 20/12/1388 ساعت 8 صبح در محل سالن دبيران فرمانداري تشكيل و در جهت خدمات رساني  بهتر به مسافرين نوروزي و نظارت هاي لازم در اين ايام تصميمات لازم اتخاذ گرديد.
                                                     
آدرس کوتاه :