شناسه : 692463

جلسه ساماندهي و جمع آوري متكديان در دفتر فرماندار يزد تشكيل شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري ...

جلسه ساماندهي و جمع آوري متكديان در سطح شهر ساعت 7/30 روز يك شنبه مورخ 1388/11/18 در محل فرمانداري يزد برگزار گرديد. در اين جلسه آقاي عظيمي نيا فرماندار محترم توضيحاتي پيرامون تشكيل جلسه و اهداف آن ارائه نمودند . سپس بعد از بحث و تبادل نظر مقر ر گرديد با همكاري دستگاههاي ذيربط نسبت به جمع آوري و تحويل متكديان به اردوگاه اقدام گردد.

آدرس کوتاه :