شناسه : 20869635
بخشدار مركزي يزد تأكيد كرد:

تكميل و تعريض راه هاي روستاهاي بخش مركزي يزد


بخشدار مركزي يزد در جلسه بررسي راه هاي روستاهاي بخش مركزي يزد بر تكميل و تعريض راه ها روستايي تأكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،‌ جلسه بررسي  راه هاي روستاهاي بخش مركزي يزد با حضور بخشدار مركزي ،  معاونت ساخت و توسعه راه هاي روستايي اداره كل راه و شهرسازي، رئيس اداره راه و شهرسازي، دهياران و روساي  شوراهاي اسلامي روستاهاي بخش مركزي برگزار شد.

در ابتداي  اين جلسه حسين عسكرزاده با اشاره به انجام مطالعات راه روستايي ،خواستار توجه و رسيدگي بيشتر به وضعيت راه هاي روستايي در بخش مركزي و افزايش سهم اعتبارات آن شد.

در ادامه معاونت ساخت و توسعه راه هاي روستايي  اداره كل راه و شهر سازي استان هم  ضمن تشكر از تعامل بخشدار مركزي و دهياران روستاهاي بخش مركزي،با اشاره به تهيه طرح جامع براي روستاهاي يزد در خصوص لزوم اجرايي شدن طرح مذكوربا محوريت فرمانداري و بخشداري تاكيدكرد.

صادقيان با اشاره به نگاه مثبت فرماندار در زمينه تخصيص اعتبارات مناسب در بخش راه روستايي بر لزوم حفظ و نگه داري راه هاي روستايي پيشنهاداتي را ارائه نمود.

در ادامه هريك از دهياران روستاهاي بخش پيشنهادات و درخواست هاي خود را با محوريت اولويت توسعه راه هاي روستايي بخش عنوان  نمودند.


آدرس کوتاه :