شناسه : 158821331

تقدیرفرماندار یزد از مدیرکل وکارکنان روابط عمومی استانداری یزد


سید محمد رستگاری فرمانداریزد به مناسبت روز ملی ارتباطات وروابط عمومی ضمن تبریک این روز با اهدای گل ولوح تقدیر از علی صالحی مدیر کل وکارکنان روابط عمومی استانداری یزد تقدیرکرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، سید محمد رستگاری فرمانداریزد با همراهی معاونین و مدیر روابط عمومی فرمانداری به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی با حضور در اداره کل روابط عمومی استانداری یزد ضمن تبریک این روز با اهدای گل ولوح تقدیر از علی صالحی مدیر کل وکارکنان روابط عمومی استانداری یزد تقدیرکرد.


آدرس کوتاه :