شناسه : 695737

تقدير از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان و بخش مركزي يزد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، عزيزا... سيفي در جلسه اي كه با حضور اعضاي شوراهاي اسلامي شهرستان و بخش مركزي يزد در محل فرمانداري تشكيل شد به نقش مهم اين نهاد دولتي در اداره و تصميم گيري جامعه اشاره كرد.

عزيزا... سيفي در اين جلسه با بيان اينكه اصل 107 قانون اساسي مبني بر تشكيل شوراها و اهميت اين نهاد در تصميم گيري ها و مشاركت در اداره امور كشور مي باشد گفت: شوراهاي اسلامي  بعد از مجلس و هيأت دولت تنها نهادي است كه مي تواند پيشنهادهايي را براي قانونگذاري ارائه نمايد اما با گذشت 12 سال از تشكيل شوراها اين نهاد هنوز  به جايگاه واقعي خود در كشور دست نيافته كه بايد در اين زمينه تلاش بيشتري صورت پذيرد.

فرماندار با اشاره به تأكيدات امام خميني (ره) مبني بر تشكيل شوراها در كشور افزود: در ابتداي انقلاب شوراها در بعضي از نهادها شكل گرفت اما به صوت رسمي در سال 78 اولين دوره شوراهاي شهر و روستا در جمهوري اسلامي آغاز به كار كرد و تا كنون سه دوره آن تشكيل شده است  كه هر ساله شاهد رشد و پيشرفت بيشتر اين نهاد و تكامل آن بوده ايم.

وي با تأكيد به اينكه شوراها موجب ارتقاء هويت و همبستگي اجتماعي مي شوند خاطر نشان كرد : بايد با نگاهي جامع به گذشته شوراها و با هدف تقويت نقاط مثبت و كاهش موارد منفي ، نهاد شوراهاي اسلامي را پر ثمر تر از گذشته در خدمت مردم قرار دهيم.

در پايان اين جلسه از اعضاي شوراهاي شهرستان وبخش مركزي يزد تقدير شد.

آدرس کوتاه :