شناسه : 698322

تعيين جايگاه ذبح گوسفند قرباني حجاج


با برنامه ريزي وهماهنگي هاي به عمل آمده با شهرداري ،سازمان دامپزشكي ،مركزبهداشت ،معاونت اموردام جهادكشاورزي ،نيروي انتظامي و......مقرر گرديد جهت رفاه حال شهروندان گرامي ،عرضه دام در ايام الله عيدسعيد قربان درمحل جديد به آدرس انتهاي خيابان امام روبري ندامتگاه مركزي پشت ايستگاه اتوبوسراني انجام پذيرد.

با برنامه ريزي وهماهنگي هاي به عمل آمده با شهرداري ،سازمان دامپزشكي ،مركزبهداشت ،معاونت اموردام جهادكشاورزي ،نيروي انتظامي و......مقرر گرديد جهت رفاه حال  شهروندان گرامي ،عرضه دام  در ايام الله عيدسعيد قربان درمحل جديد به آدرس انتهاي خيابان امام روبري ندامتگاه مركزي پشت ايستگاه اتوبوسراني انجام پذيرد.  

آدرس کوتاه :