شناسه : 158764298
در راستای گام دوم فاصله گذاری هوشمنداجتماعی:

تشکیل 40 تیم مشترک دستگاههای نظارتی شهرستان یزدبرای پایش بازار


در راستای گام دوم فاصله گذاری هوشمنداجتماعی 40 تیم مشترک دستگاههای نظارتی شهرستان یزدبرای پایش بازارتشکیل شد.

در راستای گام دوم فاصله گذاری هوشمنداجتماعی 40 تیم مشترک دستگاههای نظارتی شهرستان یزدبرای پایش بازارتشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزددر راستای گام دوم فاصله گذاری هوشمنداجتماعی سه شنبه مورخ بیست و ششم فروردین ماه ۴۰ تیم مشترک دستگاههای نظارتی با حضور فرماندارو معاونین فرمانداری یزدو متشکل از نمایندگان فرمانداری ، اتاق اصناف ، کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت،بسیج اصناف  وشهرداری مسیرهای اصلی شهر یزد را از نظر فاصله گذاری هوشمند رصد کردند .

در این عملیات نظارتی واحدهایی که در خارج از موعد مقرر باز بودند تعطیل گردیدند و واحدهایی که هنوز کد رهگیری از سایت سلامت وزارت بهداشت دریافت نکرده بودند اخطار کتبی دریافت کردند.

تاکید تیم ها در این بازدید بر ثبت نام در سامانه سلامت و دریافت کد رهگیری و دستورالعمل های بهداشتی مربوطه و فاصله گذاری هوشمند اجتماعی و همچنین تعطیل نمودن واحدهای صنفی در ساعت ۲۰ (بجز سوپر مارکت ها و نانوایی ها) بود.

این عملیات نظارتی بیش از سه ساعت به طول انجامید.


آدرس کوتاه :