شناسه : 703184

تشكيل كميسيون تعزيرات گندم ،آرد و نان شهرستان يزد به رياست فرماندار


كميسيون تعزيرات گندم ،آرد و نان شهرستان يزد به رياست عزيزالله سيفي فرماندار يزد و حضور نمايندگان دستگاههاي مرتبط با اين حوزه برگزار شد

 

 

آدرس کوتاه :